ابراز همدردي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انالله و اناالیه راجعون

 

جناب آقای علیرضا بهاری

 بانهایت تأسف و تأثر درگذشت پدر بزرگوارتان را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحوم غفران الهی و برای بازماندگان صبر و توفیق مسئلت می نمائیم.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

نالله و اناالیه راجعون

 

جناب آقای پارسامهر مدیر کل امور اسناد هویتی سازمان

 بانهایت تأسف و تأثر درگذشت برادر بزرگوارتان را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحوم غفران الهی و برای بازماندگان صبر و توفیق مسئلت می نمائیم.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

 نالله و اناالیه راجعون

 

جناب آقای مسلم شمس

 بانهایت تأسف و تأثر درگذشت فرزند گرامی تان را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحوم غفران الهی و برای بازماندگان صبر و توفیق مسئلت می نمائیم.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

انالله و اناالیه راجعون

 

جناب آقای احمدرضا عباسی نیاسری

 بانهایت تأسف و تأثر درگذشت پدر بزرگوارتان (پدر شهید) را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحوم غفران الهی و برای بازماندگان صبر و توفیق مسئلت می نمائیم.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

 انالله و اناالیه راجعون

سرکار خانم شفیعی

بانهایت تأسف و تأثر درگذشت فرزند تان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض می نمائیم هرچند که برای بسیاری از مصیبتها و غم واندوهها ، زمان ، بهترین التیام دهنده است اما این مساله در مورد همه فقدانها صدق نمی کند بلکه باید یاد گرفت که چگونه با این شرایط سازگاری پیدا کرده و آن را بپذیریم. غم فرزند یکی از همین رنجها و امتحانات الهی است که شاید برای برخی گذر زمان در آن موثر نیست صبر و توفیق برایتان مسئلت می نمائیم

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

انالله و اناالیه راجعون

 

جناب آقای صالح جهانگیری

 بانهایت تأسف و تأثر درگذشت خواهرزاده بزرگوارتان را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحوم غفران الهی و برای بازماندگان صبر و توفیق مسئلت می نمائیم.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

انالله و اناالیه راجعون

 

جناب آقای علی اکبری

 بانهایت تأسف و تأثر درگذشت مادر بزرگ بزرگوارتان را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحومه غفران الهی و برای بازماندگان صبر و توفیق مسئلت می نمائیم.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

انالله و اناالیه راجعون

 

جناب آقای غلامرضا مظاهری

 بانهایت تأسف و تأثر درگذشت دائی بزرگوارتان را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحوم غفران الهی و برای بازماندگان صبر و توفیق مسئلت می نمائیم.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

انالله و اناالیه راجعون

 

جناب آقای علیرضا توکلی

 بانهایت تأسف و تأثر درگذشت پدر بزرگوارتان را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحوم غفران الهی و برای بازماندگان صبر و توفیق مسئلت می نمائیم.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

انالله و اناالیه راجعون

 

جناب آقای سعید رفیعی

 بانهایت تأسف و تأثر درگذشت پدر بزرگوارتان را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحوم غفران الهی و برای بازماندگان صبر و توفیق مسئلت می نمائیم.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

انالله و اناالیه راجعون

 

جناب آقای سید ابوالفضل میری

 بانهایت تأسف و تأثر درگذشت دائی بزرگوارتان را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحوم غفران الهی و برای بازماندگان صبر و توفیق مسئلت می نمائیم.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

انالله و اناالیه راجعون

 

جناب آقای مهرعلی

 

بانهایت تأسف و تأثر مصیبت وارده را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحوم غفران الهی و برای بازماندگان صبر و توفیق مسئلت می نمائیم.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

انالله و اناالیه راجعون

 

جناب آقای عامری

 

بانهایت تأسف و تأثر مصیبت وارده را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحوم غفران الهی و برای بازماندگان صبر و توفیق مسئلت می نمائیم.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

انالله و اناالیه راجعون

 

سرکار خانم حاج صالحی

 بانهایت تأسف و تأثر درگذشت پدر بزرگوارتان را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحوم غفران الهی و برای بازماندگان صبر و توفیق مسئلت می نمائیم.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

انالله و اناالیه راجعون

 

جناب آقای حیدری

 

بانهایت تأسف و تأثر مصیبت وارده را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحوم غفران الهی و برای بازماندگان صبر و توفیق مسئلت می نمائیم.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

انالله و اناالیه راجعون

 

جناب آقای مهندس عباسی

 بانهایت تأسف و تأثر درگذشت پدر بزرگوارتان را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحوم غفران الهی و برای بازماندگان صبر و توفیق مسئلت می نمائیم.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

انالله و اناالیه راجعون

 

جناب آقای ایزدی

 

بانهایت تأسف و تأثر مصیبت وارده را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحومه غفران الهی و برای بازماندگان صبر و توفیق مسئلت می نمائیم.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

 انالله و اناالیه راجعون

جناب آقای مهر علی و عامری

با نهایت تاسف و تالم درگذشت آقای اصغر جعفری دینانی را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحوم غفران الهی و برای بازماندگان صبر و سلامت مسئلت می نمائیم

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

 انالله و اناالیه راجعون

جناب آقای مهندس محمد عباسی 

 

بدینوسیله  درگذشت عموی بزرگوارتان را به جنابعالی ، خانواده محترم و بستگان آن مرحوم تسلیت عرض نموده سلامت و سعادت بازماندگان و غفران الهی برای آن مرحوم را از درگاه خداوند قادر متعال آرزومندیم

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

انالله و اناالیه راجعون

 

جناب آقای سعید نصوحی

 

بانهایت تأسف و تأثر درگذشت پدر بزرگوارتان را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحوم غفران الهی و برای بازماندگان صبر و توفیق مسئلت می نمائیم.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

انالله و اناالیه راجعون

 

جناب آقای علیرضا رضائی

 

بانهایت تأسف و تأثر مصیبت وارده را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحوم غفران الهی و برای بازماندگان صبر و توفیق مسئلت می نمائیم.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

انالله و اناالیه راجعون

 

جناب آقای محمدحسن زاده محمدی

 

بانهایت تأسف و تأثر مصیبت وارده را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحوم غفران الهی و برای بازماندگان صبر و توفیق مسئلت می نمائیم.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

انالله و اناالیه راجعون

 

جناب آقای ستارقبادی

 

بانهایت تأسف و تأثر مصیبت وارده را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحومه غفران الهی و برای بازماندگان صبر و توفیق مسئلت می نمائیم.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

انالله و اناالیه راجعون

 

جناب آقای سید عباس شیرانی

 

بانهایت تأسف و تأثر مصیبت وارده را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحومه غفران الهی و برای بازماندگان صبر و توفیق مسئلت می نمائیم.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

انالله و اناالیه راجعون

 

جناب آقای اکبر احمدی

 

بانهایت تأسف و تأثر مصیبت وارده را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحوم غفران الهی و برای بازماندگان صبر و توفیق مسئلت می نمائیم.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

انالله و اناالیه راجعون

 

سرکار خانم فریبا صفیری

 

بانهایت تأسف و تأثر مصیبت وارده را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحومه غفران الهی و برای بازماندگان صبر و توفیق مسئلت می نمائیم.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

انالله و اناالیه راجعون

 

جناب آقای محمد عباسی

 

بانهایت تأسف و تأثر مصیبت وارده را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحوم غفران الهی و برای بازماندگان صبر و توفیق مسئلت می نمائیم.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

انالله و اناالیه راجعون

 

سرکار خانم محبوبه شفیعی

 

بانهایت تأسف و تأثر مصیبت وارده را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحوم غفران الهی و برای بازماندگان صبر و توفیق مسئلت می نمائیم.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

انالله و اناالیه راجعون

 

جناب آقای علیرضا رضائی

 

بانهایت تأسف و تأثر مصیبت وارده را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحومه غفران الهی و برای بازماندگان صبر و توفیق مسئلت می نمائیم.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

انالله و اناالیه راجعون

 

جناب آقای ابراهیم اسکندری

 

بانهایت تأسف و تأثر مصیبت وارده را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحوم غفران الهی و برای بازماندگان صبر و توفیق مسئلت می نمائیم.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

انالله و اناالیه راجعون

 

جناب آقای مجتبی یکتامنش

 

بانهایت تأسف و تأثر مصیبت وارده را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحومه غفران الهی و برای بازماندگان صبر و توفیق مسئلت می نمائیم.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

انالله و اناالیه راجعون

 

سرکار خانم زینب ابراهیمی

 

بانهایت تأسف و تأثر درگذشت عموی بزرگوارتان را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحوم غفران الهی و برای بازماندگان صبر و توفیق مسئلت می نمائیم.

 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

انالله و اناالیه راجعون

 

جناب آقای سید اسماعیل میرهاشمی

 

بانهایت تأسف و تأثر مصیبت وارده را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحوم غفران الهی و برای بازماندگان صبر و توفیق مسئلت می نمائیم.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

انالله و اناالیه راجعون   

 جناب آقای مجتبی عسکری

 

بانهایت تأسف و تأثر درگذشت پدر بزرگوارتان را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحوم غفران الهی و برای بازماندگان صبر و توفیق مسئلت می نمائیم.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

انالله و اناالیه راجعون

 

جناب آقای سید مرتضی حسینی

 

بانهایت تأسف و تأثر درگذشت مادر بزرگوارتان را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحومه غفران الهی و برای بازماندگان صبر و توفیق مسئلت می نمائیم.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

انالله و اناالیه راجعون

 

سرکار خانم رضوان حاج صالحی

 

بانهایت تأسف و تأثر درگذشت مادر بزرگوارتان را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحومه غفران الهی و برای بازماندگان صبر و توفیق مسئلت می نمائیم.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

انالله و اناالیه راجعون   

 

جناب آقای حسن مهرعلی

 

بانهایت تأسف و تأثر مصیبت وارده را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحومه غفران الهی و برای بازماندگان صبر و توفیق مسئلت می نمائیم

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

انالله و اناالیه راجعون   

 

جناب آقای صولت عامری

 

بانهایت تأسف و تأثر مصیبت وارده را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحومه غفران الهی و برای بازماندگان صبر و توفیق مسئلت می نمائیم

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

انالله و اناالیه راجعون   

 

جناب آقای غلامرضا مظاهری

بانهایت تأسف و تأثر مصیبت وارده را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحوم غفران الهی و برای بازماندگان صبر و توفیق مسئلت می نمائیم

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

انالله و اناالیه راجعون   

 

جناب آقای مهدی کسائی

 

بانهایت تأسف و تأثر مصیبت وارده را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحومه غفران الهی و برای بازماندگان صبر و توفیق مسئلت می نمائیم

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

انالله و اناالیه راجعون

 

سرکار خانم عسکری

 

در غم از دست دادن عزیزان به سوگ نشستن صبری می خواهد عظیم، بانهایت تأسف و تأثر مصیبت وارده را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحومه غفران الهی و برای بازماندگان صبر و توفیق مسئلت می نمائیم.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

انالله و اناالیه راجعون

 

سرکار خانم موسوی

 

در غم از دست دادن عزیزان به سوگ نشستن صبری می خواهد عظیم، بانهایت تأسف و تأثر مصیبت وارده را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحوم غفران الهی و برای بازماندگان صبر و توفیق مسئلت می نمائیم.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

انالله و اناالیه راجعون   

 

جناب آقای مهدی روزبه

 

بانهایت تأسف و تأثر مصیبت وارده را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحوم غفران الهی و برای بازماندگان صبر و توفیق مسئلت می نمائیم

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

انالله و اناالیه راجعون   

 

جناب آقای لطف اله زکی پور

 

بانهایت تأسف و تأثر مصیبت وارده را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحوم غفران الهی و برای بازماندگان صبر و توفیق مسئلت می نمائیم

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

انالله و اناالیه راجعون

 

سرکار خانم معصومه یزدانی

 

در غم از دست دادن عزیزان به سوگ نشستن صبری می خواهد عظیم، بانهایت تأسف و تأثر مصیبت وارده را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحوم غفران الهی و برای بازماندگان صبر و توفیق مسئلت می نمائیم.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

انالله و اناالیه راجعون   

 

جناب آقای محمدرضااحمدی

 

بانهایت تأسف و تأثر مصیبت وارده را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحوم غفران الهی و برای بازماندگان صبر و توفیق مسئلت می نمائیم

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

انالله و اناالیه راجعون   

 سرکار خانم مریم شکوهی

 

بانهایت تأسف و تأثر درگذشت پدر بزرگوارتان را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحوم غفران الهی و برای بازماندگان صبر و توفیق مسئلت می نمائیم.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

انالله و اناالیه راجعون

 

سرکار خانم اکرم کاظمی

 

بانهایت تأسف و تأثر درگذشت مادر بزرگوارتان را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحومه غفران الهی و برای بازماندگان صبر و توفیق مسئلت می نمائیم.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

انالله و اناالیه راجعون   

 

جناب آقای علیرضا رضائی

 

بانهایت تأسف و تأثر درگذشت پدر بزرگوارتان را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحوم غفران الهی و برای بازماندگان صبر و توفیق مسئلت می نمائیم.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

انالله و اناالیه راجعون

 

جناب آقای غلام میرزائی

 

بانهایت تأسف و تأثر درگذشت مادر بزرگوارتان را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحومه غفران الهی و برای بازماندگان صبر و توفیق مسئلت می نمائیم.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

انالله و اناالیه راجعون

 

جناب آقای اصغر یزدانی

 

در غم از دست دادن عزیزان به سوگ نشستن صبری می خواهد عظیم، بانهایت تأسف و تأثر مصیبت وارده را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحوم غفران الهی و برای بازماندگان صبر و توفیق مسئلت می نمائیم.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

انالله و اناالیه راجعون

 

جناب آقای حسین تواضعی

 

بانهایت تأسف و تأثر درگذشت مادر بزرگوارتان را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحومه غفران الهی و برای بازماندگان صبر و توفیق مسئلت می نمائیم.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

انالله و اناالیه راجعون

 

جناب آقای احمدرضا قمرشوشتری

 

در غم از دست دادن عزیزان به سوگ نشستن صبری می خواهد عظیم، بانهایت تأسف و تأثر مصیبت وارده را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحومه غفران الهی و برای بازماندگان صبر و توفیق مسئلت می نمائیم.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

انالله و اناالیه راجعون

 

سرکار خانم نوروزی

 

در غم از دست دادن عزیزان به سوگ نشستن صبری می خواهد عظیم، بانهایت تأسف و تأثر مصیبت وارده را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحومه غفران الهی و برای بازماندگان صبر و توفیق مسئلت می نمائیم.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

انالله و اناالیه راجعون   

 

جناب آقای داریوش قاسمی

 

بانهایت تأسف و تأثر درگذشت پدر بزرگوارتان را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحوم غفران الهی و برای بازماندگان صبر و توفیق مسئلت می نمائیم.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

انالله و اناالیه راجعون   

 

جناب آقای احمد میرزائی

 

بانهایت تأسف و تأثر مصیبت وارده را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحوم غفران الهی و برای بازماندگان صبر و توفیق مسئلت می نمائیم.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

انالله و اناالیه راجعون   

 

جناب آقای محمد هادی خسروی

 

بانهایت تأسف و تأثر مصیبت وارده را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحوم غفران الهی و برای بازماندگان صبر و توفیق مسئلت می نمائیم.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

انالله و اناالیه راجعون   

 

جناب آقای یکتامنش

 

بانهایت تأسف و تأثر مصیبت وارده را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحوم غفران الهی و برای بازماندگان صبر و توفیق مسئلت می نمائیم.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

نالله و اناالیه راجعون

 

جناب آقای محسن اسماعیلی

 

در غم از دست دادن عزیزان به سوگ نشستن صبری می خواهد عظیم ، درگذشت برادر گرامیتان را تسلیت عرض نموده ، برای شما و خانواده محترمتان صبر و شکیبایی و برای آن مرحوم غفران و رحمت واسعه الهی را خواستاریم

 

روابط عمومی اداره کل

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

نالله و اناالیه راجعون

 

سرکار خانم امین الرعایا

 

در غم از دست دادن عزیزان به سوگ نشستن صبری می خواهد عظیم، بانهایت تأسف و تأثر مصیبت وارده را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحوم غفران الهی و برای بازماندگان صبر و توفیق مسئلت می نمائیم.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

انالله و اناالیه راجعون   

 

جناب آقای علیرضائی

 

بانهایت تأسف و تأثر مصیبت وارده را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحوم غفران الهی و برای بازماندگان صبر و توفیق مسئلت می نمائیم.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

انالله و اناالیه راجعون   

 

جناب آقای شیرانی

 

بانهایت تأسف و تأثر مصیبت وارده را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحوم غفران الهی و برای بازماندگان صبر و توفیق مسئلت می نمائیم.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

 


انالله و اناالیه راجعون   


سرکار خانم  حاج هاشمی


بانهایت تأسف و تأثر مصیبت وارده را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحوم غفران الهی و برای بازماندگان صبر و توفیق مسئلت می نمائیم.


-------------------------------------------------------------------------------------------انالله و اناالیه راجعون   

 

سرکار خانم  شجاعی

 

بانهایت تأسف و تأثر مصیبت وارده را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحوم غفران الهی و برای بازماندگان صبر و توفیق مسئلت می نمائیم.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

انالله و اناالیه راجعون

 

خانواده محترم مرحوم مغفور فلاحوند

 

بانهایت تأسف و تأثر مصیبت وارده را به شما خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحوم غفران الهی و برای بازماندگان صبر و توفیق مسئلت می نمائیم.

 

کارکنان ادارات ثبت احوال استان اصفهان

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

انالله و اناالیه راجعون

 

سرکار خانم موسوی

 

در غم از دست دادن عزیزان به سوگ نشستن صبری می خواهد عظیم، درگذشت خاله گرامیتان را تسلیت عرض نموده، برای شما و خانواده محترمتان صبر و شکیبایی و برای آن مرحومه غفران و رحمت واسعه الهی را خواستاریم.

 

 مدیر کل و کارکنان اداره کل ثبت احوال استان اصفهان

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

کل من علیها فان ویتبعی وجه ربک  ذوالجلال والاکرام                                                                                                                                                                                                                      (الرحمن: 27 )

 

جناب آقای ناصر هادیان 

 

بانهایت تأسف و تأثر مصیبت وارده را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحوم غفران الهی و برای بازماندگان صبر و توفیق مسئلت می نمائیم.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

انالله و اناالیه راجعون

 

جناب آقای نادر محمدزمانی 

 

بانهایت تأسف و تأثر مصیبت وارده را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحوم غفران الهی و برای بازماندگان صبر و توفیق مسئلت می نمائیم.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

انالله و اناالیه راجعون

 

سرکار خانم مهرنوش امانی 

 

بانهایت تأسف و تأثر مصیبت وارده را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحوم غفران الهی و برای بازماندگان صبر و توفیق مسئلت می نمائیم.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذوالجلال و الاکرام(الرحمن :27) 

 

جناب آقای حمید رحیمیان

 

بانهایت تأسف و تأثر درگذشت عموی گرامیتان  را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحوم غفران الهی و برای بازماندگان صبر و توفیق
مسئلت می نمائیم.

 

------------------------------------------------------------------------------------------

 

کل من علیها فان ویتبعی وجه ربک  ذوالجلال والاکرام   (الرحمن: 27 )

 

سرکار خانم الهام همایونی 

 

بانهایت تأسف و تأثر مصیبت وارده را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحومه غفران الهی و برای بازماندگان صبر و توفیق مسئلت می نمائیم.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

انالله و اناالیه راجعون 

 

بانهایت تأسف و تأثر درگذشت پدرخانم همکار محترم جناب آقای امینی هرندی را به ایشان و خانواده محترمشان تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحوم غفران الهی و برای بازماندگان صبر و توفیق مسئلت می نمائیم.

 

----------------------------------------------------------------------------------------

 

انالله و اناالیه راجعون

 

جناب آقای احمد سلیمانی

 

در غم از دست دادن عزیزان به سوگ نشستن صبری می خواهد عظیم، درگذشت برادر گرامیتان را تسلیت عرض نموده، برای شما و خانواده محترمتان صبر و شکیبایی و برای آن مرحوم غفران و رحمت واسعه الهی را خواستاریم.

 

 مدیر کل و کارکنان اداره کل ثبت احوال استان اصفهان

 

 

 

 

پرچم جمهوری اسلامی ایران
بالای صفحه
برو به بالای صفحه
دسترسی سریع