ابراز همدردي

 

 

 

 

انالله و اناالیه راجعون

همکار گرامی جناب آقای علیرضا یوسفی فرد

بانهایت تأسف و تأثر درگذشت پدر گرامیتان را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحوم غفران الهی و برای بازماندگان صبر و توفیق الهی مسئلت می نمائیم.

 

-------------------------------------------------

 

انالله و اناالیه راجعون

همکار گرامی جناب آقای حسین آژده

بانهایت تأسف و تأثر درگذشت پدر گرامیتان را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحوم غفران الهی و برای بازماندگان صبر و توفیق الهی مسئلت می نمائیم.

 

----------------------------------------------------

انالله و اناالیه راجعون

همکار بازنشسته گرامی جناب آقای منصور همایونی

 

بانهایت تأسف و تأثر درگذشت پدر گرامیتان را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحوم غفران الهی و برای بازماندگان صبر و توفیق الهی مسئلت می نمائیم.

----------------------------------------------------

انالله و اناالیه راجعون

همکار گرامی جناب آقای جمالی

 

بانهایت تأسف و تأثر درگذشت پدر گرامیتان را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحوم غفران الهی و برای بازماندگان صبر و توفیق الهی مسئلت می نمائیم.

-------------------------------------------------------

انالله و اناالیه راجعون

همکار گرامی جناب آقای رضا احمدی

 

بانهایت تأسف و تأثر درگذشت برادر گرامیتان را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحوم غفران الهی و برای بازماندگان صبر و توفیق الهی مسئلت می نمائیم.

---------------------------------------------------------

انالله و اناالیه راجعون

همکار گرامی سرکار خانم اسدی

 

بانهایت تأسف و تأثر درگذشت فرزند گرامیتان را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحوم غفران الهی و برای بازماندگان صبر و توفیق الهی مسئلت می نمائیم.

----------------------------------------------------------------------

انالله و اناالیه راجعون

همکار گرامی جناب آقای مهندس مجتبی یکتامنش

 

بانهایت تأسف و تأثر درگذشت مادر گرامیتان را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحومه غفران الهی و برای بازماندگان صبر و توفیق الهی مسئلت می نمائیم.

-----------------------------------------------------------------------

انالله و اناالیه راجعون

همکار گرامی جناب آقای حسین محمدزاده

 

بانهایت تأسف و تأثر درگذشت پدر گرامیتان را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحوم غفران الهی و برای بازماندگان صبر و توفیق الهی مسئلت می نمائیم.

------------------------------------------------------------

انالله و اناالیه راجعون

همکار گرامی جناب آقای مجتبی عسگری

 

بانهایت تأسف و تأثر درگذشت عموی گرامیتان را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحوم غفران الهی و برای بازماندگان صبر و توفیق الهی مسئلت می نمائیم.

-------------------------------------------------------------

انالله و اناالیه راجعون

همکار گرامی سرکار خانم سیده زهرا حسینی

 

بانهایت تأسف و تأثر درگذشت برادر گرامیتان را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحوم غفران الهی و برای بازماندگان صبر و توفیق الهی مسئلت می نمائیم.

-------------------------------------------------------------

انالله و اناالیه راجعون

همکار گرامی سرکار خانم نجار حقیقی

 

بانهایت تأسف و تأثر درگذشت پدر گرامیتان را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحوم غفران الهی و برای بازماندگان صبر و توفیق الهی مسئلت می نمائیم.

--------------------------------------------------------------

انالله و اناالیه راجعون

همکار گرامی جناب آقای حاجی باقری

 

بانهایت تأسف و تأثر درگذشت پدر گرامیتان را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحوم غفران الهی و برای بازماندگان صبر و توفیق الهی مسئلت می نمائیم.

---------------------------------------------------------------

انالله و اناالیه راجعون

خانواده محترم رفیعی همکار بازنشسته اداره ثبت احوال خمینی شهر

 

بانهایت تأسف و تأثر درگذشت آقای رضا رفیعی  را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحوم غفران الهی و برای بازماندگان صبر و توفیق الهی مسئلت می نمائیم.

 

----------------------------------------------------------------------------

 

انالله و اناالیه راجعون

همکار گرامی جناب آقای حسن انزلی

 

بانهایت تأسف و تأثر درگذشت خواهر گرامیتان را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحومه غفران الهی و برای بازماندگان صبر و توفیق الهی مسئلت می نمائیم.

 

 

 -----------------------------------------------------------------------------

 

انالله و اناالیه راجعون

همکار گرامی سرکار خانم مسعود

 

بانهایت تأسف و تأثر درگذشت فرزند گرامیتان را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحوم غفران الهی و برای بازماندگان صبر و توفیق الهی مسئلت می نمائیم.

 

------------------------------------------------------------------------------

انالله و اناالیه راجعون

همکار گرامی جناب آقای مهدی روزبه

 

بانهایت تأسف و تأثر درگذشت مادر گرامیتان را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحومه غفران الهی و برای بازماندگان صبر و توفیق الهی مسئلت می نمائیم.

 

 ------------------------------------------------------------------------------

انالله و اناالیه راجعون

همکار گرامی سرکار خانم سیده شیوا حسینی

 

بانهایت تأسف و تأثر درگذشت مادر گرامیتان را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحومه غفران الهی و برای بازماندگان صبر و توفیق الهی مسئلت می نمائیم.

 

-------------------------------------------------------------------

 

انالله و اناالیه راجعون

همکار بازنشسته گرامی سرکار خانم کیانی

 

بانهایت تأسف و تأثر درگذشت همسر گرامیتان را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحوم غفران الهی و برای بازماندگان صبر و توفیق الهی مسئلت می نمائیم.

---------------------------------------------------------------------------------

انالله و اناالیه راجعون

جناب آقای سعید رفیعی

 

بانهایت تأسف و تأثر درگذشت برادر گرامیتان را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحوم غفران الهی و برای بازماندگان صبر و توفیق الهی مسئلت می نمائیم.

-----------------------------------------------------------------------------------

انالله و اناالیه راجعون

سرکار خانم ابراهه

 

بانهایت تأسف و تأثر درگذشت مادر گرامیتان را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحومه غفران الهی و برای بازماندگان صبر و توفیق الهی مسئلت می نمائیم.

---------------------------------------------------------------------------------

انالله و اناالیه راجعون

جناب آقای حاجی نقدی

 

بانهایت تأسف و تأثر درگذشت پدر گرامیتان را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحوم غفران الهی و برای بازماندگان صبر و توفیق الهی مسئلت می نمائیم.

 ---------------------------------------------------------------------------------

انالله و اناالیه راجعون

جناب آقای حبیبی

 

بانهایت تأسف و تأثر درگذشت پدر گرامیتان را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحوم غفران الهی و برای بازماندگان صبر و توفیق الهی مسئلت می نمائیم.

---------------------------------------------------------------------------------

انالله و اناالیه راجعون

سرکار خانم شفیع اف

 

بانهایت تأسف و تأثر درگذشت مادر گرامیتان را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحومه غفران الهی و برای بازماندگان صبر و توفیق الهی مسئلت می نمائیم.

-------------------------------------------------------------------------------------

انالله و اناالیه راجعون

جناب آقای قبادی

 

بانهایت تأسف و تأثر درگذشت پدر گرامیتان را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحوم غفران الهی و برای بازماندگان صبر و توفیق الهی مسئلت می نمائیم.

-------------------------------------------------------------------------------------

انالله و اناالیه راجعون

جناب آقای میرباقری

 

بانهایت تأسف و تأثر درگذشت داماد گرامیتان را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحوم غفران الهی و برای بازماندگان صبر و توفیق الهی مسئلت می نمائیم.

 

---------------------------------------------------------------------------------------

انالله و اناالیه راجعون

جناب آقای علیرضا یوسفی فرد

 

بانهایت تأسف و تأثر درگذشت مادر گرامیتان را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحومه غفران الهی و برای بازماندگان صبر و توفیق الهی مسئلت می نمائیم.

 

---------------------------------------------------------------------------------------

انالله و اناالیه راجعون

جناب آقای رحیمیان

 

بانهایت تأسف و تأثر درگذشت عموی گرامیتان را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحوم غفران الهی و برای بازماندگان صبر و توفیق الهی مسئلت می نمائیم.

 

-----------------------------------------------------------------------

انالله و اناالیه راجعون

جناب آقای رهنما

 

بانهایت تأسف و تأثر درگذشت مادر گرامیتان را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحومه غفران الهی و برای بازماندگان صبر و توفیق الهی مسئلت می نمائیم.

 

 

--------------------------------------------------------------------------

انالله و اناالیه راجعون

جناب آقای سعید اصلانی

 

بانهایت تأسف و تأثر درگذشت پدر گرامیتان را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحوم غفران الهی و برای بازماندگان صبر و توفیق الهی مسئلت می نمائیم.

----------------------------------------------------------------------------

انالله و اناالیه راجعون

جناب آقای عسگری

 

بانهایت تأسف و تأثر درگذشت مادر همسر گرامیتان را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحومه غفران الهی و برای بازماندگان صبر و توفیق الهی مسئلت می نمائیم.

 

---------------------------------------------------------------------------

انالله و اناالیه راجعون

سرکار خانم شفیع اف

 

بانهایت تأسف و تأثر درگذشت پدر گرامیتان را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحوم غفران الهی و برای بازماندگان صبر و توفیق الهی مسئلت می نمائیم.

 

-------------------------------------------------------------------------

 

انالله و اناالیه راجعون

جناب آقای امیرعلی مرادی

 

بانهایت تأسف و تأثر درگذشت پدر همسر گرامیتان را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحوم غفران الهی و برای بازماندگان صبر و توفیق الهی مسئلت می نمائیم.

 

 ---------------------------------------------------------------------------

انالله و اناالیه راجعون

جناب آقای جهانگیری

 

بانهایت تأسف و تأثر درگذشت عموی گرامیتان را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحوم غفران الهی و برای بازماندگان صبر و توفیق الهی مسئلت می نمائیم.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

انالله و اناالیه راجعون

جناب آقای امیری

 

بانهایت تأسف و تأثر درگذشت عموی گرامیتان را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحوم غفران الهی و برای بازماندگان صبر و توفیق الهی مسئلت می نمائیم.

--------------------------------------------------------------------------------------------

انالله و اناالیه راجعون

جناب آقای معینی

 

بانهایت تأسف و تأثر درگذشت پدر گرامیتان را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحوم غفران الهی و برای بازماندگان صبر و توفیق الهی مسئلت می نمائیم.

------------------------------------------------------------------------------

انالله و اناالیه راجعون

جناب آقای مشایخی

 

بانهایت تأسف و تأثر درگذشت خواهر گرامیتان را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحومه غفران الهی و برای بازماندگان صبر و توفیق الهی مسئلت می نمائیم.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

انالله و اناالیه راجعون

جناب آقای رحیمیان

 

بانهایت تأسف و تأثر درگذشت پدر گرامیتان را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحوم غفران الهی و برای بازماندگان صبر و توفیق الهی مسئلت می نمائیم.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

انالله و اناالیه راجعون

جناب آقای زیوری

 

بانهایت تأسف و تأثر درگذشت برادر گرامیتان را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحوم غفران الهی و برای بازماندگان صبر و توفیق الهی مسئلت می نمائیم.

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

انالله و اناالیه راجعون

جناب آقای سید ناصر هادیان

 

بانهایت تأسف و تأثر درگذشت پدر همسر گرامیتان را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحوم غفران الهی و برای بازماندگان صبر و توفیق الهی مسئلت می نمائیم.

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

انالله و اناالیه راجعون

جناب آقای رضا احمدی

 

بانهایت تأسف و تأثر درگذشت پدر همسر گرامیتان را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحوم غفران الهی و برای بازماندگان صبر و توفیق الهی مسئلت می نمائیم.

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------

انالله و اناالیه راجعون

سرکار خانم ایرانفر

 

بانهایت تأسف و تأثر درگذشت پدر گرامیتان را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحوم غفران الهی و برای بازماندگان صبر و توفیق الهی مسئلت می نمائیم.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

انالله و اناالیه راجعون

سرکار خانم حاج صالحی

 

بانهایت تأسف و تأثر درگذشت پدر همسر گرامیتان را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحوم غفران الهی و برای بازماندگان صبر و توفیق الهی مسئلت می نمائیم.

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

انالله و اناالیه راجعون

خانواده محترم رفائی

 

 

بانهایت تأسف و تأثر درگذشت آقای رفائی مدیرکل محترم اسبق ثبت احوال استان اصفهان را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحوم غفران الهی و برای بازماندگان صبر و توفیق الهی مسئلت می نمائیم.

 

----------------------------------------------------------------------------------------

 

انالله و اناالیه راجعون

جناب آقای حسن مهرعلی

 

 

بانهایت تأسف و تأثر درگذشت پدر گرامیتان را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحوم غفران الهی و برای بازماندگان صبر و توفیق الهی مسئلت می نمائیم.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

انالله و اناالیه راجعون

جناب آقای غفرانی

مدیرکل محترم ثبت احوال استان اصفهان

 

 

بانهایت تأسف و تأثر درگذشت پدر داماد گرامیتان مرحوم حاج محمد آقایی را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحوم غفران الهی و برای بازماندگان صبر و توفیق الهی مسئلت می نمائیم.

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

انالله و اناالیه راجعون

جناب آقای غفاری

 

 

بانهایت تأسف و تأثر درگذشت پدر همسر گرامیتان را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحوم غفران الهی و برای بازماندگان صبر و توفیق الهی مسئلت می نمائیم.

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

انالله و اناالیه راجعون

 

جناب آقای  بهروز جهانگیری

 

بانهایت تأسف و تأثر درگذشت مادرگرامیتان را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحومه غفران الهی و برای بازماندگان صبر و توفیق الهی مسئلت می نمائیم.

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

انالله و اناالیه راجعون

 

جناب آقای  موحدنژاد

 

بانهایت تأسف و تأثر درگذشت همسر گرامیتان را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحومه غفران الهی و برای بازماندگان صبر و توفیق الهی مسئلت می نمائیم.

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

انالله و اناالیه راجعون

 

سرکار خانم نفیسه همایونی

 

بانهایت تأسف و تأثر درگذشت برادر عزیز و گرامیتان را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحوم غفران الهی و برای بازماندگان صبر و توفیق الهی مسئلت می نمائیم.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

انالله و اناالیه راجعون

 

جناب آقای منصور همایونی

 

بانهایت تأسف و تأثر درگذشت فرزند عزیز و گرامیتان را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحوم غفران الهی و برای بازماندگان صبر و توفیق الهی مسئلت می نمائیم.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

انالله و اناالیه راجعون

 

جناب آقای عصارزادگان

 

بانهایت تأسف و تأثر درگذشت مادر گرامیتان را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحومه غفران الهی و برای بازماندگان صبر و توفیق مسئلت می نمائیم.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

انالله و اناالیه راجعون

 

جناب آقای ذبیح اله امینی

 

بانهایت تأسف و تأثر درگذشت پدر گرامیتان را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحوم غفران الهی و برای بازماندگان صبر و توفیق مسئلت می نمائیم.

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 انالله و اناالیه راجعون

 

جناب آقای جزینی

 

بانهایت تأسف و تأثر درگذشت مادر گرامیتان را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحومه غفران الهی و برای بازماندگان صبر و توفیق مسئلت می نمائیم.

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

انالله و اناالیه راجعون

 

جناب اقای پوربافرانی

 

بانهایت تأسف و تأثر درگذشت مادر گرامیتان را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحومه غفران الهی و برای بازماندگان صبر و توفیق مسئلت می نمائیم.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

انالله و اناالیه راجعون

 

جناب آقای ترابی

 

بانهایت تأسف و تأثر درگذشت پدر گرامیتان را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحوم غفران الهی و برای بازماندگان صبر و توفیق مسئلت می نمائیم.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

انالله و اناالیه راجعون

 

جناب آقای نظریان

 

بانهایت تأسف و تأثر درگذشت مادر همسر گرامیتان را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحومه غفران الهی و برای بازماندگان صبر و توفیق مسئلت می نمائیم.

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 انالله و اناالیه راجعون

 

سرکار خانم مصطفوی

 

بانهایت تأسف و تأثر درگذشت برادر بزرگوارتان را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحوم غفران الهی و برای بازماندگان صبر و توفیق مسئلت می نمائیم.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

انالله و اناالیه راجعون

 

 

 بانهایت تأسف و تأثر درگذشت آقای آیت همکار محترم باز نشسته اداره ثبت احوال نجف آباد را به  همکاران در اداره ثبت احوال  و  ثبت احوال استان اصفهان تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحوم غفران الهی و برای بازماندگان صبر و توفیق مسئلت می نمائیم.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

انالله و اناالیه راجعون

 

جناب آقای رضا بوجانی

 بانهایت تأسف و تأثر درگذشت مادر بزرگوارتان را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحومه غفران الهی و برای بازماندگان صبر و توفیق مسئلت می نمائیم.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

انالله و اناالیه راجعون

 

جناب آقای حسین بهرامی

 بانهایت تأسف و تأثر درگذشت خاله بزرگوارتان را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحومه غفران الهی و برای بازماندگان صبر و توفیق مسئلت می نمائیم.

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

انالله و اناالیه راجعون

 

جناب آقای صالح جهانگیری

 بانهایت تأسف و تأثر درگذشت دائی بزرگوارتان را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحوم غفران الهی و برای بازماندگان صبر و توفیق مسئلت می نمائیم.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

انالله و اناالیه راجعون

 

جناب آقای محمدمهدی سعیدی

 بانهایت تأسف و تأثر درگذشت پدر بزرگوارتان را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحوم غفران الهی و برای بازماندگان صبر و توفیق مسئلت می نمائیم.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

انالله و اناالیه راجعون

 

جناب آقای آل داود

 بانهایت تأسف و تأثر شهادت خواهر زاده بزرگوارتان را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن شهید آمرزش الهی و برای بازماندگان صبر و توفیق مسئلت می نمائیم.

ا

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

نالله و اناالیه راجعون

 

سرکار خانم پوران شهابی

 بانهایت تأسف و تأثر درگذشت خاله بزرگوارتان را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحومه غفران الهی و برای بازماندگان صبر و توفیق مسئلت می نمائیم.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

انالله و اناالیه راجعون

 

جناب آقای صالح جهانگیری

 بانهایت تأسف و تأثر درگذشت همسر برادر بزرگوارتان را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحومه غفران الهی و برای بازماندگان صبر و توفیق مسئلت می نمائیم.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

انالله و اناالیه راجعون

 

جناب آقای یونس کریمی

 بانهایت تأسف و تأثر درگذشت مادر بزرگ بزرگوارتان را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحومه غفران الهی و برای بازماندگان صبر و توفیق مسئلت می نمائیم.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

انالله و اناالیه راجعون

 

جناب آقای محمدرضا عسگری دارانی

 بانهایت تأسف و تأثر درگذشت مادر بزرگ بزرگوارتان را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحومه غفران الهی و برای بازماندگان صبر و توفیق مسئلت می نمائیم.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

انالله و اناالیه راجعون

 

جناب آقای محسن قاسمی

 بانهایت تأسف و تأثر درگذشت مادر بزرگ بزرگوارتان را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحومه غفران الهی و برای بازماندگان صبر و توفیق مسئلت می نمائیم.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

انالله و اناالیه راجعون

 

جناب آقای علیرضا بهاری

 بانهایت تأسف و تأثر درگذشت پدر بزرگوارتان را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحوم غفران الهی و برای بازماندگان صبر و توفیق مسئلت می نمائیم.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

نالله و اناالیه راجعون

 

جناب آقای پارسامهر مدیر کل امور اسناد هویتی سازمان

 بانهایت تأسف و تأثر درگذشت برادر بزرگوارتان را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحوم غفران الهی و برای بازماندگان صبر و توفیق مسئلت می نمائیم.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

 نالله و اناالیه راجعون

 

جناب آقای مسلم شمس

 بانهایت تأسف و تأثر درگذشت فرزند گرامی تان را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحوم غفران الهی و برای بازماندگان صبر و توفیق مسئلت می نمائیم.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

انالله و اناالیه راجعون

 

جناب آقای احمدرضا عباسی نیاسری

 بانهایت تأسف و تأثر درگذشت پدر بزرگوارتان (پدر شهید) را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحوم غفران الهی و برای بازماندگان صبر و توفیق مسئلت می نمائیم.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

 انالله و اناالیه راجعون

سرکار خانم شفیعی

بانهایت تأسف و تأثر درگذشت فرزند تان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض می نمائیم هرچند که برای بسیاری از مصیبتها و غم واندوهها ، زمان ، بهترین التیام دهنده است اما این مساله در مورد همه فقدانها صدق نمی کند بلکه باید یاد گرفت که چگونه با این شرایط سازگاری پیدا کرده و آن را بپذیریم. غم فرزند یکی از همین رنجها و امتحانات الهی است که شاید برای برخی گذر زمان در آن موثر نیست صبر و توفیق برایتان مسئلت می نمائیم

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

انالله و اناالیه راجعون

 

جناب آقای صالح جهانگیری

 بانهایت تأسف و تأثر درگذشت خواهرزاده بزرگوارتان را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحوم غفران الهی و برای بازماندگان صبر و توفیق مسئلت می نمائیم.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

انالله و اناالیه راجعون

 

جناب آقای علی اکبری

 بانهایت تأسف و تأثر درگذشت مادر بزرگ بزرگوارتان را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحومه غفران الهی و برای بازماندگان صبر و توفیق مسئلت می نمائیم.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

انالله و اناالیه راجعون

 

جناب آقای غلامرضا مظاهری

 بانهایت تأسف و تأثر درگذشت دائی بزرگوارتان را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحوم غفران الهی و برای بازماندگان صبر و توفیق مسئلت می نمائیم.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

انالله و اناالیه راجعون

 

جناب آقای علیرضا توکلی

 بانهایت تأسف و تأثر درگذشت پدر بزرگوارتان را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحوم غفران الهی و برای بازماندگان صبر و توفیق مسئلت می نمائیم.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

انالله و اناالیه راجعون<

پرچم جمهوری اسلامی ایران
بالای صفحه
برو به بالای صفحه
دسترسی سریع